Uit enquêtes blijkt dat de hospitalisatieverzekering één van de populairste loonvoordelen is. In populariteit moet ze enkel de bedrijfswagen en de gsm laten voorgaan. Nochtans bieden KMO's minder vaak dergelijke verzekeringen aan hun werknemers dan grote ondernemingen. Ten onrechte...

Grote ondernemingen bieden hun werknemers, vaker dan KMO's, een hospitalisatieverzekering aan. Bij bedrijven met meer dan 500 werknemers kennen zelfs alle ondervraagde organisaties het voordeel toe. Bij KMO's staat de hospitalisatieverzekering echter niet in de top vijf van meest toegekende voordelen. Ze staat slechts op de achtste plaats.

Tevreden werknemers
Werknemers uit alle bedrijven zijn zeer tevreden met dit voordeel. Met een gemiddelde tevredenheidsscore van 7,9 op 10 scoort de hospitalisatieverzekering even goed als de bedrijfswagen. Voor particulieren kan een hospitalisatieverzekering duur zijn. Als een werkgever echter een groepspolis aanbiedt, dalen de premies aanzienlijk. En niets verbiedt de onderneming een financiële bijdrage te vragen aan haar werknemers.

Wat met de RSZ?
De premie die de werkgever betaalt om zijn werknemer aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering wordt niet beschouwd als loon. Er hoeft geen RSZ op te worden betaald.

En de fiscus?
De fiscus beschouwt de premies die de werkgever stort niet als een belastbaar voordeel voor de werknemer. Ook de uitkeringen die de werknemer ontvangt bij tussenkomst van de verzekering zijn vrij van belastingen. Voor de werkgever zijn de premies echter niet als beroepskosten aftrekbaar.

Uitbreiding tot andere familieleden
De hospitalisatieverzekering kan ook uitgebreid worden tot de partner en kinderen van de werknemer. Als de werknemer hiervoor eventueel een premie moet betalen, dan kan deze ingehouden worden op het loon.

Een werkongeval is het ongeval van een werknemer tijdens of tengevolge van de uitvoering van zijn werkcontract. Het kan plaatsvinden op de werkplek zelf of op weg ernaartoe. Elke werkgever moet zijn personeel verplicht verzekeren. De verzekering betaalt de kosten terug en kan een schadeloosstelling toekennen wanneer er sprake is van werkongeschiktheid. Maar die is beperkt.

Om van een werkongeval te kunnen spreken, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Het moet gaan over een plotse gebeurtenis waarbij een werknemer verwond wordt. Als de schade enkel materieel is, is het geen werkongeval.
  • Het is deze plotse gebeurtenis die het ongeval heeft veroorzaakt. Er moet een causaal verband zijn.
  • Het ongeval moet gebeuren tijdens en bij het uitvoeren van het arbeidscontract, op de werkplek. Als de werknemer zijn werkplek zonder toelating heeft verlaten, telt dit niet. Maar als hij naar een vergadering buitenhuis en buiten zijn normale werkuren gaat en er gebeurt een ongeval, dan wordt dit wel in rekening genomen. Hetzelfde geldt voor een ongeval tijdens het woon-werkverkeer, voor zover dit een ‘normaal’ traject is.

De wet verplicht elke werkgever zijn werknemers te dekken door middel van een arbeidsongevallenverzekering. Deze zal de medische kosten, kosten voor hospitalisatie, protheses, etc. dekken. De verzekering zal ook instaan voor dagelijkse compensaties als het ongeval leidt tot gedeeltelijke of complete arbeidsongeschiktheid.

De schadeloosstelling wordt berekend op basis van het salaris van de werknemer, inclusief alle voordelen, maar is beperkt (in 2010 tot 36.809,37 euro). De werknemers die een hoger salaris hebben, hebben er baat bij een bijkomende verzekering af te sluiten die het surplus dekt. Ze kunnen dit  aan hun werkgever vragen.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering die een onderneming in eigen voordeel, op het hoofd van de bestuurder afsluit. Zo dekt de onderneming zich in geval van vroegtijdig overlijden of vertrek van de bedrijfsleider. In de praktijk is dit ook een vorm van pensioensparen voor de bestuurder.

Met een bedrijfsleidersverzekering kan uw bedrijf (als begunstigde van het contract) gedekt zijn tegen het overlijden of het vertrek van de zaakvoerder-bestuurder. Net als een groepsverzekering die door een bedrijf afgesloten wordt ten voordele van zijn werknemers of bestuurders – waarbij de premies dan door het personeel, de bestuurder en de werkgever worden betaald – kan er in een onderhandse akte bepaald worden dat de rol van begunstigde overgedragen wordt aan de bedrijfsleider. In deze akte worden ook de modaliteiten vastgelegd van een extralegaal pensioen dat door de onderneming betaald zal worden.

Deze verzekering is dus ook een vorm van pensioensparen voor de bestuurder:wanneer hij met pensioen gaat, zal de onderneming het geld ontvangen uit de verzekeringsovereenkomst en het extralegaal pensioenkapitaal aan de bestuurder uitkeren.In geval van vroegtijdig overlijden wordt het verzekerde kapitaal eerst aan de onderneming uitgekeerd. Het kapitaal wordt vervolgens aan de rechthebbenden betaald zoals het bepaald werd in de onderhandse akte.

Op fiscaal vlak is de klassieke bedrijfsleidersverzekering een voordelige oplossing om aan pensioensparen te doen.In principe zijn de verzekeringspremies aftrekbaar.De bestuurder kan van een uitstel van belasting genieten en bovendien zullen de te betalen belastingen veel minder bedragen dan equivalente loonbelastingen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van een professionele fout van een bestuurder of zaakvoerder. Deze wordt niet afgesloten door de bestuurders individueel, maar door het bedrijf voor alle bestuurders om te vermijden dat één in het bijzonder wordt aangesproken. Deze verzekering is niet verplicht. 

De verzekerden 
Het kan van belang zijn dat niet alleen de bestuurders in rechte, maar ook de feitelijke bestuurders, werknemers en zelfs echtgenoten en erfgenamen van de bestuurders onder de verzekerden vallen. In een groepsstructuur is het ook best dat de verzekering ook bestuurders van de filialen dekt. 

De verzekerde periode 
Enkel vorderingen ingesteld tijdens de verzekeringsperiode en de uitloopperiode worden gedekt, ongeacht wanneer de fout ook begaan werd: de gevolgen kunnen namelijk pas veel later aan het licht komen. De uitloopperiode is de periode volgend op de beëindiging van de polis (bijvoorbeeld na het stopzetten van de activiteiten) en bedraagt meestal vijf jaar, wat ook overeenkomt met de verjaringstermijn van een bestuursfout.

Voorwaarden
In principe worden enkel burgerrechtelijke en administratieve vorderingen op grond van bestuursfouten, alsook de verdedigingskosten gedekt, en dit ongeacht wie de vordering instelt. Sommige polissen geven evenwel geen dekking voor aansprakelijkheidsvorderingen ingesteld door het bedrijf zelf. Alle bestuursfouten komen in aanmerking, voor zover ze niet opzettelijk begaan werden. Naargelang de sector waarin men actief is, zijn er sommige uitsluitingen. Let er dus goed op. Vorderingen ingesteld in de Verenigde Staten worden bijvoorbeeld in de meeste Europese polissen uitgesloten of hebben een hogere premie tot gevolg. 

De premie
De premie wordt berekend op basis van de aard van de activiteiten en de financiële situatie van het bedrijf. Het aantal bestuurders is van minder belang. Voor kmo’s bedraagt de premie voor dergelijke polissen om en bij de 1.500 tot 3.000 euro per jaar.

In de zakenwereld kan een geschil snel voorkomen. En kosten kunnen snel oplopen: advocaat-, gerechts-, procedure-, juridische kosten... Misschien wordt het zelfs zo duur dat u uw rechten niet eens wenst te doen gelden. Tenzij u over een globale rechtsbijstandverzekering beschikt die uw bedrijf zal ondersteunen en het quasi vrijstelt van de financiële gevolgen van een geschil. 

Er bestaan twee soorten rechtsbijstandverzekeringen: de eenvoudige en de uitgebreide.

De eerste is vaak een bijkomende waarborg van een andere polis (auto, brand...). U wordt dan ook enkel voor geschillen met betrekking tot die polis gedekt. De tweede is een specifieke rechtsbijstand. Ze wordt onafhankelijk van een andere verzekering onderschreven en kan aan uw eigen specifieke behoeften en de specifiteiten van uw bedrijf aangepast worden. 

De uitgebreide waarborg kan zowat alle soorten geschillen dekken en op meerdere vlakken tussenkomen zoals minnelijke schikking, gerechtskosten, bijstand bij administratieve geschillen, fondsen voorschieten, vervoerkosten om voor een buitenlandse rechtbank te verschijnen... 

Zelfstandigen en kmo's kunnen zich dus moeiteloos tegen een hele reeks onvoorziene gebeurtenissen en gerechtsproblemen beschermen. Diverse domeinen worden gedekt: civiele procedures, strafrechterlijke verdediging, insolvabiliteit van derden, administratief recht, fiscaal recht... Zonder rekening te houden met eventuele conflicten met leveranciers of ontevreden klanten, een ontslagen werknemer en andere mogelijke situaties.

Bent u het slachtoffer van een geschil, dan zal de maatschappij zijn best doen om het conflict in der minne op te lossen, in uw eigen belang. Dat is het geval van 80 % van de dossiers. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt de zaak voor de rechtbank gebracht op kosten van de maatschappij (binnen de eventuele limieten die in het contract bepaald worden). U bent ook vrij in de keuze van uw advocaat. Aan de andere kant, indien u de schikking in der minne niet eerlijk vindt of de uitkomst u niet bevalt, kunt u deze betwisten en een advocaat inhuren. Als hij denkt dat het de moeite waard is om de zaak voor de rechter te brengen, zal de verzekeraar de kosten op zich nemen.

De tussenkomst van de mutualiteit na een ongeval komt altijd wel van pas, maar is vaak onvoldoende om alle financiële gevolgen te dekken. Voor een zelfstandige betekent een ongeluk soms het einde van zijn activiteiten. Er bestaat nochtans een verzekering persoonlijke ongevallen voor zelfstandigen die een dekking biedt de klok rond. Zowel zakelijke als privé-activiteiten zijn gedekt in geval van ongeval. 

De tussenkomst van de mutualiteit na een ongeval komt altijd wel van pas, maar is vaak onvoldoende om alle financiële gevolgen te dekken. Voor een zelfstandige betekent een ongeluk soms het einde van zijn activiteiten. Er bestaat nochtans een verzekering persoonlijke ongevallen voor zelfstandigen die een dekking biedt de klok rond. Zowel zakelijke als privé-activiteiten zijn gedekt in geval van ongeval.

Dergelijke ongevallenverzekering 24/24 dekt de ongewenste gevolgen van een ongeval op uw activiteiten. Bovendien biedt het u een identieke en zelfs een betere dekking dan de wettelijke voorziening voor loontrekkenden. De vergoeding en de waarborgen voorzien in een kapitaal bij overlijden, een kapitaal bij blijvende invaliditeit, een dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid, een terugbetaling van medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds, enz. De dekking is meestal wereldwijd en een ongeval in het buitenland, ook op vakantie, wordt op die basis dan ook vergoed.

De polis wordt meestal op maat gemaakt: u bepaalt zelf de gewenste vergoeding in functie van uw inkomen en u kunt dit in de loop van het contract aanpassen op basis van de evolutie van uw inkomen. U kunt fiscaal de premies als aftrekbare kosten inbrengen en de vergoeding wordt niet belast.

Sommige maatschappijen bieden tevens bijkomende garanties, zoals een tussenkomst voor begrafeniskosten bij overlijden of voor de repatriëringskosten bij overlijden in het buitenland. Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte wordt echter uitgesloten. Als een zelfstandige dekking wenst voor een dergelijk risico, dan moet hij een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Hij kan de premie dan ook aftrekken, maar de uitgekeerde vergoeding wordt wel belast.

Neem contact op

Adres:
Diestseweg, 38 - 2440 Geel

Telefoon:
014/58.86.15

E-mail:
info@corstjensnv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.       Verdergaan